Menu przedmiotowe

PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 11 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (15.01.2021 r.)1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o.

2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca.

3. Wybrano ofertę złożoną przez:


METROLOG Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków


Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(17.12.2020 r.)
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 25/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
PROJEKT, BUDOWA I DOSTAWA 11 SZTUK WĘZŁÓW CIEPLNYCH

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona:
a) prace projektowe nie dłużej niż na 10 dni kalendarzowych przed planowaną dostawą danego węzła,
b) budowa i dostawa węzłów cieplnych w terminach określonych w tabeli – pkt 4.1 niniejszej SIWZ. Ostatni węzeł z przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15.04.2021r.
c) uczestniczenie w pierwszych uruchomieniach indywidualnych węzłów cieplnych. Uruchomienie ostatniego węzła do dnia 04.05.2021r.

Termin składania ofert:
30.12.2020 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 25/2020 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Tomasz Smoleń - Kierownik Działu Technicznego w godz. 700-1500, tel. kom. 691 402 541

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pkt. 3.2 SIWZ), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2021-01-15 13:51:57
Rejestr zmian dokumentu
powrót