Menu przedmiotowe

MODERNIZACJA KOTŁOWNI REJONOWEJ KR KACZORSKA W PILE W CELU OGRANICZENIA ZAINSTALOWANEJ MOCY CIEPLNEJ W PALIWIE PONIŻEJ 20 MWt W


WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (2.04.2021)
1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o.
2. W wymaganym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca.
3. Wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum firm:
Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. Sp.k.
50-502 Wrocław, ul. Hubska 52/U12 – Lider konsorcjum

INERIO Zbigniew Plutecki
45-837 Opole, ul. Wspólna 9 – Partner konsorcjum

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 19.02.2021r.
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe poniżej progów unijnych prowadzone bez stosowania ustawy Pzp w trybie zapytania ofertowego nr 2/2021 w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
MODERNIZACJA KOTŁOWNI REJONOWEJ KR KACZORSKA W PILE W CELU OGRANICZENIA ZAINSTALOWANEJ MOCY CIEPLNEJ W PALIWIE PONIŻEJ 20 MWt WRAZ Z WYJŚCIEM Z OBOWIĄZKU HANDLU EU ETS

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000 zł (osiem tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 31.08.2021r.

Termin składania ofert:
15.03.2021 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 2/2021 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Michał Urbański - Sekretarz komisji przetargowej
w godz. 700-1500 , tel. kom. +48 / 727 684 609

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pkt. 3.2 SIWZ), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2021-04-02 13:51:43
Rejestr zmian dokumentu
powrót