Menu przedmiotowe

BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (12.01.2021r.)1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o.

2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 4 Wykonawców.

3. Wybrano ofertę złożoną przez:

LEO Sławomir Bułaj
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła


Oferta ta spełniła wszystkie wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(08.12.2020 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie sektorowe nr 24/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

BUDOWA DWÓCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH W PILE

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:

Połączenie technologiczne umożliwiające przesył ciepła: do dnia 01.03.2021r.
Hermetyzacja złącz spawanych, zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem terenów do stanu pierwotnego: do dnia 08.03.2021r.

Termin składania ofert:
21.12.2020 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 24/2020 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Tomasz Smoleń - Kierownik Działu Technicznego w godz. 700-1500 , tel. kom. +48 / 691 402 541

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pkt. 3.2 SIWZ), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.


Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2021-01-12 10:51:48
Rejestr zmian dokumentu
powrót