Menu przedmiotowe

Organy spółki

Władzami Spółki są:
 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnią właściciele Spółki:
 • ENEA WYTWARZANIE S.A. - 24 695 udziałów (po 1000 PLN)
 • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Rada liczy czterech członków w tym jeden z Gminy Piła.
 • Przewodniczący – Lech Żak
 • Sekretarz – Ewelina Ślugajska
 • Członek -Agnieszka Karkosz-Grocholewska
 • Członek - Ireneusz Michalak

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd powołał dwóch prokurentów działających w granicach umocowania.
 • Prezes Zarządu - Rafał Łaski
 • Członek Zarządu ds. Technicznych - Ireneusz Różycki
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2018-01-02 11:48:55
Rejestr zmian dokumentu
powrót