Menu przedmiotowe

Organy spółki

Władzami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą w Spółce. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełnią właściciele Spółki:
  • ENEA WYTWARZANIE S.A. - 18 657 udziałów (po 1000 PLN)
  • GMINA PIŁA - 10 032 udziały (po 1000 PLN)

Rada Nadzorcza Spółki jest organem kontrolnym i doradczym. Rada liczy trzech członków w tym jeden z Gminy Piła.
  • Przewodniczący – Andrzej Paweł Schroeder
  • Sekretarz – Ewelina Ślugajska
  • Członek – Piotr Andrusiewicz
  • Członek - Paweł Księżak

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień aktu założycielskiego a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd powołał dwóch prokurentów działających w granicach umocowania.
  • Prezes Zarządu - Dariusz Sobczak
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2014-03-13 09:11:36
Rejestr zmian dokumentu
powrót