Menu przedmiotowe

Likwidacja węzłów grupowych – węzły cieplne Etap II

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.05.2021 r.)
1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.
2. Postępowanie unieważniono na podstawie pkt 26 ppkt 2 SIWZ z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WYJAŚNIENIA SIWZ (21.04.2021 r.)

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2021-04-21”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.04.2021 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, dostawa oraz montaż u odbiorców ciepła kompaktowych węzłów cieplnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 6/2021.

Wspólny słownik zamówień /CPV/:
45331000-6– Instalowanie urządzeń grzewczych;

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym adresem:

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2021-05-17 13:42:34
Rejestr zmian dokumentu
powrót