Menu przedmiotowe

Likwidacja węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile (ETAP II) – Budowa przyłączy cieplnych

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (17.05.2021 r.)
1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.
2. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez:

RETURN+ Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 20A/2B, 05-800 Pruszków

Cena ofertowa netto – 189 000,00 zł
Cena brutto – 232 470,00 zł
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert, tj. ceny oraz gwarancji i uzyskała najwięcej punktów – 96 pkt.

3. Pozostałe oferty złożone zostały przez Wykonawców:

1) Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o., ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła. Cena netto: 237 000,00 zł. Cena brutto: 291 510,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 81,77 pkt.
2) HYDROTECHNIKA Krzysztof Pyszka, Święta 139, 77-400 Złotów. Cena netto:
238 000,00 zł. Cena brutto: 292 740,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 81,47 pkt.
3) LEO Sławomir Bułaj, ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła. Cena netto: 199 000,00 zł. Cena brutto: 244 770,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 95,48 pkt.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(25.03.2021 r.)
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy cieplnych w ramach drugiego etapu likwidacji węzła grupowego przy ul. Mickiewicza 99 w Pile.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 4/2021.
Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;

Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym linkiem:

Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2021-05-17 14:10:48
Rejestr zmian dokumentu
powrót