Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA

WYJAŚNIENIA SIWZ (12.04.2018r.)

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załaczniku pt"Wyjaśnienia SIWZ"OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(29.03.2018)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 3/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-KACZORSKA PRZY ULICY KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA)

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert.


Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018r.

Termin składania ofert:
20.04.2018 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 85%
Gwarancja – 15%


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 3/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25


Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-04-12 10:47:28
Rejestr zmian dokumentu
powrót