Menu przedmiotowe

Sprzedaż nieruchomości w Pile przy al. Wojska Polskiego, działka nr 66/13

WYNIK PRZETARGU (19.11.2020 r.)


Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oraz prawa własności posadowionego na niej budynku położonych w Pile, działka nr 66/13 wybrano ofertę złożoną przez:

Ilona Musiałowska
ul. Polna 2
72-315 Resko


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI (02.11.2020R)

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oraz prawa własności posadowionego na niej budynku położonych w Pile przy
Al. Wojska Polskiego, gmina Piła, dla których Sąd Rejonowy w Pile - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą P01I/00006994/3:
a) Działka nr 66/13 o powierzchni 262,00m2;
b) Budynek wymiennikowni ciepła.

Cena wywoławcza netto: 375.000 zł netto.
Przygotowanie, składanie oraz otwarcie ofert
Oferty składane w przetargu powinny odpowiadać wymogom określonym w „Regulaminie dla uczestników przetargu nieograniczonego na nabycie zabudowanej nieruchomości
w miejscowości Piła przy Al. Wojska Polskiego , działka nr 66/13”.
Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie do dnia 10.11.2020r.
do godz. 11.00 w siedzibie Organizatora Przetargu – Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o., ul. Kaczorska 20, 64-620 Piła.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości:
10.000 zł (słownie: dziesięćtysięcy złotych 00/100),
na konto MEC Piła Sp. z o.o.: Bank Gospodarstwa Krajowego – Piła nr 64 1130 1046 0600 0000 0002 4890 wraz z dopiskiem „Wadium: Przetarg – działka Al. Wojska Polskiego” .
Zarząd MEC Piła Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym jego etapie, w tym również unieważnienia bez podania przyczyny.
Regulamin Przetargu został zamieszczony na stronie internetowej www.bip.mecpila.pl w zakładce „Przetargi”.
Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2020-11-19 12:49:30
Rejestr zmian dokumentu
powrót