Menu przedmiotowe

Przebudowę stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KR- Koszyce w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (15.12.2020 r. )
1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 26/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Spółka z o.o.

2. W wymaganym terminie ofertę złożył 1 Wykonawca.

3. Wybrano ofertę złożoną przez:

LEO Sławomir Bułaj
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (22.10.2020 r.)


Zamawiający:

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie sektorowe nr 20/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA STANOWISKA CZERPANIA WODY DO CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH NA TERENIE KR-KOSZYCE W PILE

Wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji: do dnia 19.02.2021 r.

Termin składania ofert:
9.11.2020 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 20/2020 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Tomasz Smoleń - Kierownik Działu Technicznego w godz. 7:00-15:00 , tel. kom. +48 / 691 402 541

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pkt. 3.2 SIWZ), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.


Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2020-12-15 11:38:59
Rejestr zmian dokumentu
powrót