Menu przedmiotowe

Przebudowa sieci cieplnych od ul.Fałata do ul. Drygasa oraz od ul. Drygasa do ul. Dzieci Polskich w Pile

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (02.11.2020 r.)

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła Sp. z o.o.

2. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez:

LEO Sławomir Bułaj
ul. Warsztatowa 8
64-920 Piła

Cena ofertowa netto –1 430 000,00 zł.
Cena brutto – 1 758 900,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert, tj. ceny oraz gwarancji i uzyskała maksymalną liczbę
punktów – 100pkt.

3. Pozostałe oferty złożone zostały przez Wykonawców:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Krzysztof Matyla, ul. Powstańców Wlkp. 43A,63-830 Pępowo.
Cena netto: 1 749 673,82 zł. Cena brutto: 2 152 098,80 zł. Liczba uzyskanych punktów: 83,56 pkt.
2) Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o., ul. Jana Styki 14,64-920 Piła.
Cena netto: 1 675 000,00 zł. Cena brutto: 2 060 250,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 86,83 pkt.
3) Construction Development Center Sp. z o.o., ul. Energetyczna 7A, 61-017 Poznań.
Cena netto: 1 439 000,00 zł. Cena brutto: 1 769 970,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 99,43 pkt.
4) „A.HAK” Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o., ul. Franciszka Plocka 7, 94-106 Łódź.
Cena netto: 2 574 606,80 zł. Cena brutto: 3 166 766,36 zł. Liczba uzyskanych punktów: 59,99 pkt.
5) GPEC SERWIS Sp. z o.o., ul. Połęże / Miałki Szlak 44, 80-720 Gdańsk.
Cena netto:2 186 000,00 zł. Cena brutto: 2 688 780,00 zł. Liczba uzyskanych punktów: 68,88 pkt.
6) Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz.


Zamawiający jednocześnie zawiadamia, iż dokonano odrzucenia 1 ze złożonych ofert oraz wykluczenia jednego z Wykonawców, tj.:
Grupa Firm Instalacyjnych Sp. z o.o., ul. Górzyskowo 12, 85-157 Bydgoszcz.

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 9 SIWZ „Dokumenty wymagane od Wykonawców” ppkt 9.6 tj. dysponowania dwoma spawaczami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne w zakresie jednej z podanych metod, tj. 111, 141 lub 135.
Oferta Wykonawcy została odrzucona w powołaniu na pkt 23 SIWZ ppkt 2 i ppkt 5.WYJAŚNIENIA SIWZ (25.09.2020 r.)


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2020-09-25”

Z uwagi na to, że aktualna wersja Bazy Konkurencyjności uniemożliwia zamieszczanie i usuwanie załączników po publikacji ogłoszenia, załączniki powyższe nie są dostępne w Bazie Konkurencyjności.


WYJAŚNIENIA I ZMIANA SIWZ
(17.09.2020 r.)


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ_2020-09-17”

Z uwagi na to, że aktualna wersja Bazy Konkurencyjności uniemożliwia zamieszczanie i usuwanie załączników po publikacji ogłoszenia, załączniki powyższe nie są dostępne w Bazie Konkurencyjności.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW
(09.09.2020 r.)


W związku z uwagami zgłaszanymi przez Wykonawców w sekcji „pliki do pobrania” poniżej zamieszczono czytelniejsze wersje części rysunkowych projektów budowlanych stanowiących załączniki 7-9 do SIWZ.

Z uwagi na to, że aktualna wersja Bazy Konkurencyjności uniemożliwia zamieszczanie i usuwanie załączników po publikacji ogłoszenia, załączniki powyższe nie są dostępne w Bazie Konkurencyjności.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(04.09.2020 r.)Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci cieplnych od ul. Fałata do ul. Drygasa oraz od ul. Drygasa do ul. Dzieci Polskich w Pile.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ nr 16/2020.
Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów;


Informacje dodatkowe:

Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/2571
Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2020-11-02 13:01:10
Rejestr zmian dokumentu
powrót