Menu przedmiotowe

REMONT ESTAKADY NAWĘGLANIA NA KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W STAREJ ŁUBIANCE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (9.04.2018 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 8/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
REMONT ESTAKADY NAWĘGLANIA NA KOTŁOWNI OSIEDLOWEJ W STAREJ ŁUBIANCE

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.000 zł ( tysiąc złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 31.08.2018r.

Termin składania ofert:
20.04.2018 r. do godz. 13.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 8/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-04-09 12:00:10
Rejestr zmian dokumentu
powrót