Menu przedmiotowe

Usługi doradztwa technicznego i nadzoru inwestorskiego w ramach budowy kogeneracji KR-Zachód w Pile.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (04.09.2020 r.)1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności na podstawie §5 Regulaminu Udzielania przez Miejską Energetykę Cieplną Piła Sp. z o.o. zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 18/2019 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Piła
Sp. z o.o.
2. Najkorzystniejszą ofertą w przedmiotowym postępowaniu jest oferta złożona przez konsorcjum:
TWD Consulting
DORAGO Energetyka
ul. Brzoskwiniowa 20
88-300 Mogilno
Cena ofertowa netto – 925 000,00 zł.
Cena brutto – 1 137 750,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza pod względem kryterium oceny ofert, tj. ceny i uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100pkt.

3. Pozostałe oferty złożone zostały przez Wykonawców:
1) Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. ul. gen. J. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice. Cena netto: 994 999,00zł.
Cena brutto 1 223 848,77zł. Liczba uzyskanych punktów: 92,96 pkt.
2) Wiertconsulting Sp. z o.o., ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań – oferta odrzucona.
3) ECM Group Polska S.A., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa – oferta odrzucona.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi doradztwa technicznego oraz nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami) w ramach realizacji inwestycji pn: „Budowa źródła kogeneracyjnego KR-Zachód w Pile”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części 2 SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.
Wspólny słownik zamówień /CPV/: 71 24 70 00 – 1 Nadzór nad robotami budowlanymi.


Informacje dodatkowe:
Pełna treść ogłoszenia ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dotyczącymi przygotowania i składania ofert znajduje się w bazie konkurencyjności pod następującym linkiem:
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Opublikowano przez: Jarosław Wawrzonkowski
Data publikacji: 2020-09-04 12:18:35
Rejestr zmian dokumentu
powrót