Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ UL. BYDGOSKA-WITOSA W PILE

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (11.05.2018 r.)

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile.
2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców.
3. Odrzucono 1 ofertę.
4. Wybrano ofertę złożoną przez:

LEO Sławomir Bułaj
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła


Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.


ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzasadnionym wnioskiem złożonym przez jednego z Wykonawców zmianie ulega §8 ust. 1 lit. a) umowy i otrzymuje brzmienie:
a) w wysokości 0,2 % wartości brutto zadania określonej w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nieterminowej realizacji zadania, a w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień od terminu usunięcia wad do czasu rzeczywistego, właściwego usunięcia wad;

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy realizacji pozostają bez zmian.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w związku z wnioskami złożonymi przez dwóch Wykonawców zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27.04.2018 r. godz. 1400. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy realizacji pozostają bez zmian.


WYJAŚNIENIA SIWZ
(17.04.2018 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ”
oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w formacie pdf (w załączeniu).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(6.04.2018 r.)


Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 10/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ UL. BYDGOSKA-WITOSA W PILE

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
• połączenie technologiczne, zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu na obszarze PSM
L-W (dz. 63/1, 715). do 16.07.2018 r.
• połączenie technologiczne, zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem terenów na pozostałych działkach do 03.08.2018 r.

Termin składania ofert:
20.04.2018 r. do godz. 12.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 10/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.


Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-05-11 08:45:12
Rejestr zmian dokumentu
powrót