Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ UL. BYDGOSKA-WITOSA W PILE

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w związku z wnioskami złożonymi przez dwóch Wykonawców zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27.04.2018 r. godz. 1400. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy realizacji pozostają bez zmian.


WYJAŚNIENIA SIWZ
(17.04.2018 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ”
oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w formacie pdf (w załączeniu).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(6.04.2018 r.)


Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 10/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNEJ UL. BYDGOSKA-WITOSA W PILE

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8.000 zł (osiem tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
• połączenie technologiczne, zasypanie wykopów, uporządkowanie terenu na obszarze PSM
L-W (dz. 63/1, 715). do 16.07.2018 r.
• połączenie technologiczne, zasypanie wykopów wraz z odtworzeniem terenów na pozostałych działkach do 03.08.2018 r.

Termin składania ofert:
20.04.2018 r. do godz. 12.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 10/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.


Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-04-19 10:25:09
Rejestr zmian dokumentu
powrót