Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

WYJAŚNIENIA SIWZ (17.04.2018 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ”
oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w formacie pdf (w załączeniu).OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(6.04.2018 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 9/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-KACZORSKA PRZY ULICY KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018r.

Termin składania ofert:
27.04.2018 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 85%
Gwarancja – 15%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 9/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-04-17 08:52:25
Rejestr zmian dokumentu
powrót