Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO KR-KACZORSKA PRZY UL. KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (28.05.2018 r.)

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile.
2. W wymaganym terminie ofertę złożyło 3 Wykonawców.
3. Wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum:
ATREM S.A.
ul. Czołgowa 4, Złotniki
62-002 Suchy Las

SPIN sp. z o.o. sp. k.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań


Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.WYJAŚNIENIA 2 SIWZ (30.04.2018 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia 2 SIWZ”


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. informuje, że w związku z uzasadnionym wnioskiem złożonym przez jednego z Wykonawców zmianie ulega termin składania ofert na dzień 10.05.2018 r. godz. 1100. Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy realizacji robót pozostają bez zmian.


WYJAŚNIENIA SIWZ (17.04.2018 r.)
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia SIWZ”
oraz dołączenie do ogłoszenia pliku w formacie pdf (w załączeniu).OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(6.04.2018 r.)

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 9/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-KACZORSKA PRZY ULICY KACZORSKIEJ W PILE (CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA I AKPiA)

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 17.09.2018r.

Termin składania ofert:
27.04.2018 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 85%
Gwarancja – 15%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 9/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.

Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-05-28 11:39:31
Rejestr zmian dokumentu
powrót