Menu przedmiotowe

PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-ZACHÓD W PILE

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ (28.01.2021 r.)
Informację o zmianie SIWZ zamieszczono poniżej w załączniku pt „Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ”


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (27.01.2021 r.)

Informację o zmianie SIWZ zamieszczono poniżej w załączniku pt „Zmiana SIWZ”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (21.12.2020 r.)
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 23/2020 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
PRZEBUDOWA I AUTOMATYZACJA UKŁADU TERMO-HYDRAULICZNEGO CIEPŁOWNI KR-ZACHÓD W PILE

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 60 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji: część zamówienia określona w PFU tytułem "System telemetrii węzłów cieplnych" do dnia 30.12.2021 r., pozostały zakres Zamówienia do dnia 31.08.2021 r.

Termin składania ofert:
1.02.2020 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 23/2020 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki - Dyrektor ds. Technicznych w godz. 700-1500, tel. kom. +48 / 601 441 036
Tomasz Smoleń - Kierownik Działu Technicznego w godz. 700-1500 , tel. kom. +48 / 691 402 541

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od dnia otwarcia ofert.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej (pkt. 3.2 SIWZ), jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Michał Urbański
Opublikowano przez: Michał Urbański
Data publikacji: 2021-01-28 15:22:23
Rejestr zmian dokumentu
powrót