Menu przedmiotowe

BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO (16.11.2018 r.)

1. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie zapytania ofertowego na zasadach zawartych w Regulaminie Udzielania Zamówień, który jest załącznikiem do Zarządzenia nr 39/2016 Prezesa Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Pile.
2. W wymaganym terminie ofertę złożyło dwóch Wykonawców.
3. Wybrano ofertę złożoną przez:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej PROGRESS Sp. z o.o.
ul. Jana Styki 14, 64-920 Piła

Oferta ta spełniła wszystkie oczekiwania i wymagania Zamawiającego.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
(31.10.2018r.)
Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o.
Ul. Kaczorska 20
64-920 Piła

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie sektorowe nr 25/2018 w trybie zapytania ofertowego prowadzone w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Cieplnej Piła Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia:
BUDOWA CZTERECH PRZYŁACZY CIEPLNYCH NA TERENIE MIASTA PIŁY

Wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych).
Wadium musi obejmować okres minimum 30 dni liczony od terminu składania ofert.

Termin realizacji:
Wymagany termin realizacji do 31 grudnia 2018 r.

Termin składania ofert:
13.11.2018 r. do godz. 11.00

Kryteria:
Cena ofertowa – 90%
Gwarancja – 10%

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ nr 25/2018 w załączeniu.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Mirosław Elicki – Dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych w godz. 7.00-15.00,
tel. 67 215-16-25

Informacje dodatkowe:
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących złożonych ofert.


Pliki do pobrania
Informacje o dokumencie
Zredagowano przez: Robert Kropornicki
Opublikowano przez: Robert Kropornicki
Data publikacji: 2018-11-15 14:42:44
Rejestr zmian dokumentu
powrót